09167777033

 

چرتکه و نبوغ ریاضی

آموزش چرتکه سالهاست که در شرق دور برای افزایش توانمندی کودکان در حیطه ریاضی و افزایش رشد عقلانی کودک و قدرت تفکر در کودکان 4 تا 12 ساله بکار میرود.بطورکلی برنامه آموزشی ما به تمرکز و تقویت حافظه وا عتماد به نفس  کودکان و در نهایت منجر به مهارت در زمینه ریاضی و پیشرفت تحصیلی می گردد یو اس مس در ایران در سال 2013  تاسیس شد و به سرعت درحال گسترش در ایران و روسیه و اوکراین است این سیستم نوین متعهد به تجهیز نسل جدیدی هست که توانایی قدرت فکری بالا باشند و بتوانند در یک  محیط قدرت رقابت و توانایی منحصربفرد خود را به مرحله ظهور برسانند. یواس مس به سرعت در حال گسترش در سراسر ایران است و با برنامه های ارزشمند خود متدی نوین براساس فرهنگ و منطبق بر آموزش این کشور را اشاعه می کند و سعی کرده است با برنامه های منسجم خود نواقص را در این زمینه رفع نماید و با ادغام زبان یکی از بزرگنرین دغدغه های والدین در آموزش و تکلم زبان خاتمه دهد.فرانچایز یک برنامه اصولی برای ایجاد و گسترش در سراسر ایران است که با تشریح برنامه به شما در تمام کشور امکان دستیابی را میدهد. یواس مس بالهای شکسته و ناتوان فرزندتان را ترمیم و او را به قله نبوغ میرساند. به ما بپیوندید .

ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺫﻫﻨﯽ ﻭﺭﯾﺎﺿﯽ ﭼﺮﺗﮑﻪ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﻭ ﻧﺒﻮﻍ ﻣﻐﺰﯼ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ
ﭼﺮﺗﮑﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺘﯽ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 2000 ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ.ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻧﯿﺰ ﭼﺮﺗﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﻣﻮﺛﺮ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺫﻫﻨﯽ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .یواس مس‏(ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺫﻫﻨﯽ ﻭ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﭼﺮﺗﮑﻪ ﺍﯼ ‏) ﯾﮏ ﺭﻭﺵ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭼﺮﺗﮑﻪ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺍﺳﺖ.ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ،ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﭼﺮﺗﮑﻪ،ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺍﺯ ﭼﺮﺗﮑﻪ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﺍﺯ ﭼﺮﺗﮑﻪ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻊ،ﺗﻔﺮﯾﻖ،ﺿﺮﺏ ﻭ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺫﻫﻨﯽ ﻭ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ.ﭼﺮﺍ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﭼﺮﺗﮑﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻫﻮﺵ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﮊﻧﺘﯿﮑﯽ ! ﻫﺮﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻐﺰ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ﺭﺷﺪ ﻣﻐﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺩﺭ ﺳﻦ 10 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﻐﺰ ﺑﻪ 99 ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭﻣﻬﻤﯽ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﻣﻐﺰﯼ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻠﻮﻍ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻣﻐﺰﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮐﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ !ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﮔﺎﺭﺩﻧﺮ ": ﻫﻮﺵ،ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺑﺸﺮ ﺩﺭ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻣﺸﮑﻞ ﺭﺍ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﭼﺮﺗﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﺫﻫﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﺪﺭﺕ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻭ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺫﻫﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ . ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺑﻬﺘﺮ ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ .ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺷﻨﯿﺪﺍﺭﯼ،ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﮐﻨﻨﺪ.ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﭼﺮﺗﮑﻪ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻋﺼﺐ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻢ،ﮔﻮﺵ ﻭ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭼﺮﺗﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﻐﺰ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﺪﺭﺕ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻭ ﻓﮑﺮﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﻓﻮﺍﯾﺪ ﭼﺮﺗﮑﻪ :
-1 ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺩﺭﮎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺭﯾﺎﺿﯽ
-2ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
-3 ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
-4 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻬﺎ
-5 ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﺷﺘﯿﺎﻕ ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩﻥ
-6 ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺣﺎﻓﻈﻪ
-7 ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻣﻐﺰﯼ
-8 ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﺫﻫﻨﯽ
-9 ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
-1 ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻣﻞ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ

درباره موسسه

موسسه چرتکه و نبوغ ریاضی از سال 1392 با تلاش اینجاب و همسرم با آموزشهای نوین برای ارتقا فکری کودکان 4 تا 12 سال طراحی گردید و تا بحال توانسته گام مهمی در بالا بردن ضریب هوشی کودکان و آگاهی والدین به این متد بردارد

مجوزها

توییتر های اخیر

تماس با ما

دفتر مرکزی :اهواز-پادادشهر-بین 16 و 17 شرقی-مجتمع امام رضا -طبقه دوم

info@usmas.ir

061.35720359

09167777033